De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Ik geloof in één God,
de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
in één Heer, Jezus Christus,
de Eéngeboren Zoon van God,
Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen.
Licht van Licht,
Waarachtig God uit een waarachtige God;
Geboren, niet geschapen,
Eén in wezen met de Vader door Wie alles gemaakt is.
Die om ons mensen en onze verlossing uit de hemel is nedergedaald,
En vlees heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de maagd Maria, en Mens is geworden.
Die voor ons onder Pontius Pilatus geleden heeft, gekruisigd en begraven is; Die de derde dag verrezen is volgens de Schriften.
Die opgevaren is ten hemel, gezeten aan de rechterhand van de Vader, en Die met heerlijkheid zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden;
Aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.

En in de Heilige Geest, de Heer, de Levendmakende, Die uitgaat van de Vader, Die aanbeden en verheerlijkt wordt, tezamen met de Vader en de Zoon, Die door de profeten gesproken heeft.

In één heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doop tot vergeving der zonden.

Ik verwacht de verrijzenis van de doden, en het leven der toekomstige eeuwigheid.

Amen.


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld