De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Jezus Christus zei tegen Zijn leerlingen: “Ik zal Mij Mijn Kerk maken en de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen.”
Kerk komt van kyriakè: ”van de Heer”
De Kerk is van de Heer: Ze is Zíjn Kerk.

tekening schip van de Kerk, Kontoglouu

Hij maakte Zijn leerlingen apostelen. Hij stuurde ze uit met een viervoudige opdracht: “Gaat, onderwijst alle volken, doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.”

Hij stuurde de Heilige Geest Die hen in staat stelde de opdracht uit te voeren.
Zo zijn zij de hele wereld over gegaan. Ze hebben alle volken onderwezen en gedoopt. En door hun voorbeeld leerden de apostelen de nieuwe Christenen alles wat Christus hèn had geleerd.

In elke stad waar ze komen vormen en leiden zij de Kerk.
Onder hun vaderlijke toezicht groeit zij.

Zij kiezen hun opvolgers.
Deze eerste bisschoppen, priesters en diakens worden door hen onderwezen en door handoplegging tot erfgenamen van hun apostelschap gemaakt.
Tot op de dag van vandaag is de Kerk de plaatselijke gemeenschap onder leiding van de plaatselijke bisschop.
Hij wordt gewoonlijk bijgestaan door presbyters en diakens.
Ook kan hij hulpbisschoppen benoemen.

In de gemeenschap ontvangt de gelovige de genade van God door de Heilige Mysteriën en hoort hij de waarheid van het Evangelie.
In de Eucharistie wordt het volk op mystieke wijze omgevormd tot één Lichaam. Het Lichaam van Christus omvat alle ledematen aan beide zijden van het graf.

Christus’ Kerk blijkt een plaats van offers.
Zijn offer, herhaald in de Eucharistie en in het offer van ontelbare getuigen -de martelaren- en in de opoffering die de gelovigen zich voor elkaar en voor de wereld getroosten.

Zo zijn de kenmerken van de Kerk: éénheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit.

Zijn Kerk.
Tuin in de woe
stijn.
Restauratieatelier

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld